dk福利视频

dk福利视频

但科小者气味薄,木大者气味浓。其干丛生如荆,高者丈许。

【主治】猝心腹症瘕,坚满癖。木部第三十五卷\木之二【释名】时珍曰∶能治大风疾,故名。

颂曰∶仙人杖有三种∶一是枸杞;一是菜类,叶似苦苣;【集解】《别录》曰∶枸杞生常山平泽,及诸丘陵阪岸。 其木小而岑高,故以为名。

 结实有三种∶一种一种长而瘦薄,枯燥不粘。 子细圆如牛李,生青熟黑。

每饮五合,勿过醉致吐,常令有酒气也。【修治】曰∶先以汤浸,去皮、尖,用生蜜浸一宿,漉出阴干,研如膏用之。

蒸熟捣,风痛出汗,并扑损瘀血。或以槿皮浸汁磨雄黄,尤妙。

Leave a Reply